Covid-19

Uitgaande van ieders verantwoordelijkheid, in combinatie met landelijke, regionale en lokale bepalingen, gelden de volgende maatregelen met betrekking tot het Covid-19 (Corona) virus.

Indien noodzakelijk, afhankelijk van de situatie op dat moment:
– 1,5 m afstand tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren
– mondkapjes daar waar verplicht, al staat het iedereen vrij overal een mondkapje te dragen
– het mijden van drukke plaatsen
Eventuele boetes ten gevolge van niet naleving daarvan komen op conto van de overtreder.

Zij die ziekteverschijnselen hebben, of menen te hebben, worden geacht niet aan de wandeling deel te nemen en thuis te blijven.

Zaken als: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog e.d., worden als inmiddels bekend verondersteld.